Üyelik Sözleşmesi

Ardda ARkadaşlık sitesi. İnternet Sitesi Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR
 

İşbu Üye Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), Ardda ARkadaşlık sitesi (kısaca “Ardda ARkadaşlık sitesi” olarak anılacaktır) Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından işletilmekte olan www.ardda.com alan adlı web Siteine (kısaca “Site” olarak anılacaktır) işbu Üye Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi (kısaca “Üye” olarak anılacaktır) arasında, Üye’nin elektronik ortamda onay vermesi anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Üye, Site’e üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, ayrıca, Site’de erişilebilen ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. TANIMLAR
 
  • Ardda ARkadaşlık sitesi: Ardda ARkadaşlık sitesi Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş.’ni,
  • Site: Ardda ARkadaşlık sitesi’e ait www.ardda.com  alan adlarından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan web Siteini,
  • Üye(ler)/ Standart Üye(ler): Site'e Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Site'de sunulan hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek kişiyi(kişileri), 
  • Ücretli Üye(ler): Üyeliğini süre bazında ücret ödeyerek ücretli Üyelik’e yükseltmiş olan Üye(ler)’i,
  • Ardda ARkadaşlık sitesi Hizmetleri/Hizmetler: Site içerisinde Üye(ler)’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından ortaya konulan ücretli veya ücretsiz uygulamaları;
  • Sisteme Erişim Araçları: Üye'nin, yalnızca Üye tarafından bilinen, Site’e erişimini sağlayan, kullanıcı ismi, parola ve/veya şifre v.b. bilgilerini,
  • Gizlilik Politikası: Site’de erişilebilen ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikasını,
  • Üye Profili: Üye tarafından sağlanan bilgilerle oluşturulan, “üyelik bilgileri”, “temel bilgiler”, “yaşam tarzı”, “kendi kelimeleriyle” başlıklarından ve Üye tarafından eklenen fotoğraf(lar)dan oluşan, diğer Üye’ler tarafından görüntülenebilen Üye’ye özel tanıtım sayfasını, ifade etmektedir.
  • Reklamlar: Ardda ARkadaşlık sitesi Müşterilerinden aldığı Reklamları üyelerine yaş cinsiyet ve özelliklerine göre gösterim yapabilir.
3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI 

İşbu Sözleşme’nin konusu, Site'de mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Hizmetler’in, bunlardan yararlanma şartlarının ve Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
 
İ​şbu Sözleşme’nin kapsamı, Sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak, Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. ÜYE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4.1. GENEL OLARAK
 

4.1.1. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'deki Hizmetler’den faydalanırken ve Site'deki Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan tüm şartlara, Site'in ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4.1.2. Üye, Site’e üye olabilmek için reşit olmak, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak ve Üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmemiş olmak gerektiğini; Site’in herhangi birine yapacağı üyelik başvurusunun diğer Site için de geçerli olacağını, Site’den herhangi birine yaptığı başvuruda aldığı rumuzu ve sisteme erişim araçlarını (kullanıcı ismi, şifre v.b) diğer Site’de de kullanabileceğini; reşit olmaması, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olması veya üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olması halinde üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış ve işbu Sözleşme’yi onaylamış olsa dahi bunların üyelik sonucunu doğurmayacağını; üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla kendisi tarafından belirtilen ve "ay, gün, yıl" dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olacağını; reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olduğunun tespit edilmesi halinde üyeliğinin Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4.1.3. Üye, Ardda ARkadaşlık sitesi’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Üye'ye ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4.1.4. Üye, Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı Sisteme Erişim Araçları'nın (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması ile ilgili sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu; Üye’nin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’nin ve/veya üçüncü şahısların uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Ardda ARkadaşlık sitesi'in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4.1.5. Üye, Site’deki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu; Ardda ARkadaşlık sitesi’in, Üyeler tarafından Site’e iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde Üyeler tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet Siteine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4.1.6. Üye, kendisi tarafından oluşturulan üye profilinin Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından onaylandıktan sonra Site’de görüntüleneceğini; Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.) bulunamayacağını; Ardda ARkadaşlık sitesi’in üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan Üyeler’in üyeliklerini iptal etme hakkını haiz olduğunu; Üye profilinde yer alan bilgilerin Site’in diğer tüm Üyeleri tarafından görüntülenebileceğini; Üye’nin bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemeyeceğini ve Üye profilinde yer alan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4.1.7. Üye, Ardda ARkadaşlık sitesi'in yazılı onayı olmadıkça işbu Sözleşme’yi veya işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profilini ve üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceğini, herhangi bir üçüncü şahsın kullanımına açamayacağını; bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Ardda ARkadaşlık sitesi’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını ve üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilmesi halinde üyeliğinin Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4.1.8. Üye, Site aracılığıyla diğer Üyeler ile yaptığı özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere Site’de gerçekleştirdiği her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu; diğer Üyeler’e reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemeyeceği, diğer Üyeler’i bir başka internet sitesine yönlendirmeyeceğini; aksi takdirde mesajlaşma hakkının kısıtlanabileceğini ya da üyeliğinin iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4.1.9. Üye, Site aracılığıyla yaptığı mesajlaşmaların toplam sayısının Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından belirlenen ve Site’in ilgili bölümünde bildirilen sayıdan fazla olması halinde, mesajlarının en eski tarihten başlanarak silinebileceğini; Site’e Ardda ARkadaşlık sitesi'in tarafından belirlenen ve Site’in ilgili yerinde bildirilen süre boyunca giriş yapmaması h(log-in olmaması) halinde ise tüm mesajlarının silinebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4.1.10. Üye, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabileceğini; Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Site dahilinde bulunan Ardda ARkadaşlık sitesi ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, Ardda ARkadaşlık sitesi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini; Site üzerinde işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Ardda ARkadaşlık sitesi’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4.1.11. Üye, Site’in üyelik ayarları bölümünden üyeliğini iptal edebileceğini; üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte Üye’nin kullandığı rumuzun diğer Üyeler tarafından seçilip kullanılabilir hale geleceğini; iptal edilen üyeliğe dair bazı kayıtların (mesajlar, profilde verilen bilgiler vb.) Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından güvenlik amacıyla 1 ay (30 gün) süreyle Sitein veritabanında tutulacağını ve bu sürenin sonunda iptal edilen üyeliğe ilişkin tüm kayıtların Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından veritabanından silineceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4.1.12. Üye, Site aracılığıyla diğer Üyelere gönderdiği özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını; özel mesajların Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından otomatik programlar ile taranabileceğini veya mesaj gönderilen Üyeler’in şikayeti üzerine incelenebileceğini; bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde Üye’nin profilinin yayından kaldırılabileceğini, mesajlaşma hakkının kısıtlanabileceğini, bütünüyle engellenebileceğini veya üyeliğinin tamamen iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4.2. ÜCRETLİ ÜYELİK’E İLİŞKİN OLARAK 
4.2.1. Üye, Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından belirlenen belirli ücretleri ödeyerek, 1 aylık, 3 aylık veya 6 aylık süreli olarak satışa sunulan Ücretli Üyelik hizmetini satın alabilir.
Ücretli Üyelik hizmetini satın alan Üye (“Ücretli Üye”), işburada 4.2. maddesinde öngörülen yükümlülükleri yanında, işbu Sözleşme’nin 4.1 maddesinde belirtilen Üye genel yükümlülüklerin tamamına da uymak zorunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4.2.2. Ücretli Üye, kredi kartı ile satın alınan Ücretli Üyelik hizmetinin otomatik yenilemeye tabi olduğunu; satın alınan Ücretli Üyelik hizmetinin süresinin bitiminde aynı kredi kartından tahsilat yapılarak Ücretli Üyeliğin aynı süre ile otomatik olarak yenileneceğini; otomatik yenileme yapılacağı hususunun, gerek kredi kartı ile ödeme gerçekleştirildikten sonra açılan sayfada gerekse Ücretli Üye tarafından Ardda ARkadaşlık sitesi ’e sağlanan e-posta adresine gönderilecek e-posta ile kendisine bildirileceğini; otomatik yenilemeyi dilediği zaman "Üyelik ayarları" sayfasında devreden çıkarabileceğini kabul ve beyan eder.
 
Ücretli üyenin, mesajlaşma servisini kullanmamış olması kaydıyla, hizmeti satın aldığı tarihten veya hizmetin otomatik olarak yenilendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde iade talebinde bulunması halinde, ilgili bedel, Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından aynı kredi kartına iade edilir.
 
Şu kadarki, Ücretli Üye’nin işburada 4.2. maddesinde öngörülen yükümlülüklerinden ve/veya işbu Sözleşme’nin 4.1 maddesinde belirtilen Üye genel yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi nedeniyle mesajlaşma hakkının kısıtlanması ya da tamamen engellenmesi halinde, ödemiş olduğu Ücretli Üyelik hizmet bedeli kendisine iade olunmaz.
 
Ücretli Üye, kredi kartı ile Ücretli Üyelik hizmeti satın alınması aşamasında kendisi tarafından verilen kredi kartı bilgilerinin, otomatik yenileme yapılması amacıyla Ardda ARkadaşlık sitesi ’in veritabanına kaydedilmesine izin verdiğini kabul ve beyan eder.
  
Kredi kartı bilgileri, Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından gelişmiş şifreleme yöntemleri kullanılarak korunmaktadır. Kredi kartı ile satın alınan her Ücretli Üyelik bedeli karşılığında Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından fatura kesilmekte olup; Ücretli Üye’nin Ardda ARkadaşlık sitesi’in destek@ardda.com adresine göndereceği e-posta ile talepte bulunması ve açık adres bilgilerini belirtmesi üzerine, Ücretli Üye adına kesilen faturalar, Ücretli Üye tarafından belirtilen açık adrese gönderilecektir.

4.2.3. Ücretli Üye, cep telefonu numarası ile satın alınan (Mobil ödeme) Ücretli Üyelik hizmetinin otomatik yenilemeye tabi olduğunu; satın alınan Ücretli Üyelik hizmetinin süresinin bitiminde aynı cep telefonu numarasından tahsilat yapılarak Ücretli Üyeliğin aynı süre ile otomatik olarak yenileneceğini; otomatik yenileme yapılacağı hususunun, Mobil ödeme sayfasına giriş yaptığında, Mobil Ödeme gerçekleştikten sonra açılan sayfada ve üyelik kaydı aşamasında Ardda ARkadaşlık sitesi ’e sağlamış olduğu e-posta adresine gönderilecek e-posta ile kendisine bildirileceğini ve otomatik yenilemeyi dilediği zaman "Üyelik ayarları" sayfasında devreden çıkarabileceğini kabul ve beyan eder.
 
Ücretli Üye, Mobil Ödeme hizmetinin Turkcell, Avea ve Vodafone tarafından verilen bir hizmet olduğunu; bu nedenle Mobil Ödeme ile satın alınan Ücretli Üyelik hizmet bedellerinin, Mobil Ödeme yapılan cep telefonunun faturalı hattı olması halinde faturasına yansıyacağını, kontörlü hat olması halinde kontörlerden tahsil edileceğini; yine bu nedenle Mobil Ödeme ile satın alınan Ücretli Üyelik hizmetlerine ilişkin ücretlerin Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından iadesinin mümkün olmadığını kabul ve beyan eder.
 
Ücretli Üye, Mobil Ödeme ile Ücretli Üyelik hizmeti satın alınması aşamasında kendisi tarafından verilen cep telefonu numarası bilgilerinin, otomatik yenileme yapılması amacıyla Ardda ARkadaşlık sitesi ’in veritabanına kaydedilmesine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Cep telefonu numarası bilgileri, Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından gelişmiş şifreleme yöntemleri kullanılarak korunmaktadır.

4.2.4. Ücretli Üye, Ücretli Üyelik ücreti tahsil edilirken kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru olduğunu; kendisi tarafından sağlanan bilgilerin hatalı, yanlış veya eksik olmasından dolayı bankalar nezdinde doğacak anlaşmazlıklardan Ardda ARkadaşlık sitesi’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.2.5. Ücretli Üye’nin standart arayüz olan "üyelik ayarları" bölümünden üyeliklerini iptal etmesi halinde Stardart Üyelik gibi Ücretli Üyelik de sona erer. 
5. EG BİLİŞİM LTD ŞTİ’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1 Ardda ARkadaşlık sitesi, Site’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyeler’in sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını da saklı tutmaktadır. Ardda ARkadaşlık sitesi bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Ardda ARkadaşlık sitesi'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde bizzat Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından yapılabilir. Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan ve doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler’in kendilerine aittir.

5.2 Ardda ARkadaşlık sitesi, Site’de yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgi ve içerikleri; güvenlik, kendi yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.3 Ardda ARkadaşlık sitesi, Üye tarafından üyelik kayıt prosedürleri sırasında verilen bilgileri, üye profillerini ve üyenin profiline eklediği fotoğrafları, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanabilir. Üye profiline fotoğraf ekleyen üye, "Günün Üyeleri" arasında yer alabilir. "Günün Üyeleri" ana sayfada ve Sitein diğer alanlarında görüntülenebilir. "Günün Üyeleri" arasında yer almak istemeyen ve verdiği fotoğraflarının reklam ve pazarlama alanında kullanılmasını istemeyen üyeler, bu taleplerini destek@ ardda.com adresine e-posta göndererek bildirdiği takdirde "Günün Üyesi" seçilmezler ve fotoğrafları reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.

5.4 Ardda ARkadaşlık sitesi, Sitein işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı veya Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Ardda ARkadaşlık sitesi bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.5 Ardda ARkadaşlık sitesi, teknik sorunlardan nedeniyle Site’in yayınlarında oluşabilecek kesintilerden dolayı Üye’nin yaşayacağı sorunlardan sorumlu değildir.

5.6 Site’de yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Ardda ARkadaşlık sitesi’in izni olmadan diğer internet Siteinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Site’de yer alan tüm içerik, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesi çerçevesinde, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" olarak koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

5.7 Site içerisinde, yalnızca Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından, referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle, Ardda ARkadaşlık sitesi kontrolünde olmayan bir takım web Siteine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler, bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web Sitei, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web Siteinden sunulan Hizmetler veya mallar veya bunların içerikleri hakkında, Ardda ARkadaşlık sitesi 'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.8 Ardda ARkadaşlık sitesi, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyeler'in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetler’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyeler'in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından ilgili Hizmetler’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler'e duyurulur ve yürürlüğe girer.

5.9 Ardda ARkadaşlık sitesi, dilediği zaman, Site'de bildirmek suretiyle, Hizmetler’i ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. Site'de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu Hizmetler, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetler’den değişiklikten önce faydalanan Üyeler'e de yeni şart ve koşullar uygulanacaktır. 
6. SÖZLEŞMENİN FESHİ 
İşbu Sözleşme, Üye'nin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek olup; Üye’nin üyelik süresinin dolması, geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Ardda ARkadaşlık sitesi, Üye'nin işbu Sözleşme’de belirtilen hükümleri ve Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri halinde, Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üye fesih sebebiyle Ardda ARkadaşlık sitesi 'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

7. GİZLİLİK POLİTİKASI 
Ardda ARkadaşlık sitesi, Site'de Üyeler'le ilgili bilgileri, işbu Sözleşmenin kapsamı dışında işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. Ardda ARkadaşlık sitesi, Üyeler'e ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 
8.1 Site'in tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “Ardda ARkadaşlık sitesi 'in telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) Ardda ARkadaşlık sitesi 'e ait ve/veya Ardda ARkadaşlık sitesi tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Ardda ARkadaşlık sitesi Hizmetleri’ni, Ardda ARkadaşlık sitesi bilgilerini ve Ardda ARkadaşlık sitesi’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Ardda ARkadaşlık sitesi Hizmetler’ne erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Ardda ARkadaşlık sitesi ‘ten talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, Ardda ARkadaşlık sitesi 'in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
8.2 Ardda ARkadaşlık sitesi 'in, Ardda ARkadaşlık sitesi Hizmetleri, Ardda ARkadaşlık sitesi bilgileri, Ardda ARkadaşlık sitesi telif haklarına tabi çalışmaları, Ardda ARkadaşlık sitesi ticari markaları, Ardda ARkadaşlık sitesi ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Ardda ARkadaşlık sitesi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme’yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üyeler'in tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10. EG BİLİŞİM LTD ŞTİ’İN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ 
Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Ardda ARkadaşlık sitesi 'in kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Ardda ARkadaşlık sitesi 'i yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Ardda ARkadaşlık sitesi, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Ardda ARkadaşlık sitesi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Ardda ARkadaşlık sitesi 'ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili Tarafın makul kontrolü haricinde ve Ardda ARkadaşlık sitesi 'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ 

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. YÜRÜRLÜK 

İşbu Sözleşme Üye'nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.